Salgs- og leveringsbetingelser

§1, Aftalen

stk 1. Et afgivet tilbud er gældende i 20 arbejdsdage fra dets afsendelse.

Accepteres tilbuddet ikke skriftligt inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet.

stk 2. Prisen omfatter kun, hvad der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.

stk 3. De anførte priser gælder levering fra sælgers værksted og er excl. transport.

§2, Levering/udførelse

stk 1. Tidspunktet for arbejdets udførelse aftales særskilt ved kontraktens indgåelse.

stk 2. Arbejds- og leveringsted er sælgers værksted. Såfremt sælger skal varetage transporten, og der ikke er modtaget nogen skriftlig instruks herom, vælges transportmiddel og transportvej efter sælgers skøn.

stk 3. Kan sælger ikke overholde den aftalte leveringstid, er sælger forpligtet til straks at give køber skriftlig meddelse herom.

stk 4. Såfremt køber undlader at modtage/afhente leverancen på den aftalte dag, opbevares denne på sælgers værksted/ lager el. andet sted for købers regning og risiko.

§3, Betaling

stk 1. Med mindre andet er aftalt forfalder købesummen til kontant betaling 14 dage efter leveringsdato.

stk 2. Betales købesummen ikke på forfaldsdagen, tilskrives 1,5% pr. mdr. i renter og gebyrer efter rentelovens rentesats.

§4, Kvalitetskrav

stk 1. Lakeringens finish er, hvis ikke andet er aftalt, udført i henhold til autolakererbranchens (FAI´s) standarder og normer for en færdig lakering.

stk 2. Da det ved dellakeringer ikke er muligt med 100% farvetilpasning til de sideliggende dele, må der accepteres mindre farveafvigelser. Acceptable farveafvigelser angives i DIN 6175' del 1, “Farvetolerencer i bilindustrien”.

stk 3. Såfremt der skal anvendes materialer som køber selv leverer eller forlanger anvendt, kan sælger ikke garantere for det udførte arbejdes kvalitet

Foreningen af Auto- og Industrilakerere

Salgs- og leveringsbetingelser ved Autolakering

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved særskilt skriftlig aftale i forbindelse med kontrakt/- ordrebekræftelse.

FAI-virksomheden benævnes i nedenstående bestemmelser som sælger, kunden som køber.

§5, Ansvar for mangler

stk 1. Såfremt lakeringsarbejdet skal udføres på emner, der er forbehandlet af andre, eller på en eksisterende behandling, dækker sælgers ansvar alene skader, der kan godtgøres at hidrøre fra sælgers eget arbejde, med mindre forudgående behandling har været åbenbart mangelfuld. Sælger er forpligtet til at informere køber om mangelfuld forbehandling.

Ønsker kunden alligevel arbejdet udført tages der forbehold for kvaliteten.

stk 2. Køber er forpligtet til straks ved afhentning/levering af de aftalte emner, at undersøge disse samt straks at underrette sælger om evt. reklamationer over synlige mangler.

stk 3. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som gøres gældende af køber inden 2 år efter den dag, emnerne blev leveret til køber.

Sælger har i hele ansvarsperioden afhjælpningsret i tilfælde af konstatering af mangler efter levering.

stk 4. Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab som driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab samt eventuelle følgeomkostninger.

stk 5. Foretages, i forbindelse med forsikringsskader, nødvendig afmontering af fenderlister, håndtag, ruder m.v. ikke af køber tages der forbehold for afskalninger, rustgennemslag og rustudsivninger ved samlinger

stk 6. Sælger er ikke ansvarlig for mangler som følge af:

• Mekanisk påvirkning, efterfølgende fejlbehandling af lakken eller andre påvirkninger, der ikke kan tilskrives selve lakeringen; eksempelvis stenslag.

• Ibrugtagning af emnerne, inden lakeringen har opnået tilstrækkelig hærdning. Herunder påsætning af emblemer og lignende.

• Kemiske og termiske påvirkninger på emnerne efter levering, som sælger ikke har kendskab til eller som er udover de for malingen gældende specifikationer.

stk 7. Ingen lakfabrik kan levere lak, hvor vand ikke kan trænge igennem. Såfremt lakarbejdet er udført korrekt, og der er

påført den af lakfabrikken foreskrevne lagtykkelse, kan sælger ikke gøres ansvarlig for eventuelle fugtknopper. Ved

fugtknopper forstås blærer i laklaget, som kan forekomme ved længere varende fugtpåvirkning.

stk 8. Eventuelle tvister afgøres i FAI´s ankenævn.

November 2003

  AutoSol ApS · Kirkebjerg Parkvej 16-18 · 2605 Brøndby · tlf. +45 43 96 29 27 · fax + 45 43 96 29 21 autolakering